Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Information avseende belysning och åtgärdsplan

Publicerad torsdag 13 okt 2022, 08:23

Hej,

Informerar nedan med aktiviteter som pågår och arbete vi står inför.

Vi vill påminna om att om ni vill ha löpande information på mail behöver ni skicka in ett mail till Tutvikensvagforening@gmail.com med ett godkännande och mottagaradress (mailadress).

Belysningsprojektet
Som vi tidigare nämnt har vi skadade stolpar i området och därmed är projektet ej klart och stängt. Skadade stolpar kommer att bytas ut i flera etapper.
Första etappen är genomförd med utbyte av 15 stolpar vilket genomfördes på en dag. Vi återkommer så fort nya stolpar för utbyte har anlänt.
OBS! Ingen ytterligare utdebitering kommer att ske för utbytet.

Åtgärdsplan i området
Vi nämnde även att vi arbetar med inventering av samtliga vägar och diken i området för att komma till en åtgärdsplan där vi ser ett behov av åtgärd.
Detta avser sidotrummor (trummor som anläggs under infart till fastighet) samt hårdgjorda ytor.

Sidotrummor
Som vi informerade på stämman är det fastighetsägarens ansvar att se till att det finns sidotrumma, (mer information finns även på hemsidan) att den har rätt dimension samt att den byts ut om den är trasig eller för liten. Vi måste alla ta ansvar för att vatten leds vidare i så stor omfattning som möjligt. När vatten översvämmar vägarna är det försent.

Om sidotrumma saknas, har fel dimension eller är igensatt och fastighetsägaren inte vill åtgärda. Vad kan styrelsen/väghållaren göra?

Om ägaren inte vill samarbeta kan Länsstyrelsen besluta om föreläggande enligt 26 kap 1 § Miljöbalken (MB).
När skador väl har uppstått kan föreningen yrka på skadestånd eftersom fastighetsägaren försummat att sköta vattenanläggningen som han äger (11 kap 17 § MB).

Hårdgjorda ytor
När det kommer till hårdgjorda ytor är det inte tillåtet att leda ut vatten från den egna fastigheten. I detaljplanen samt bygglov framgår att dagvatten skall omhändertas lokalt på egna fastigheten. Dagvatten omfattar allt vatten från t.ex. stuprör, fastighetsinfart, grunddränering etc. Det är inte tillåtet att leda ut dagvatten från fastigheten på vägen eller i diket eller att anlägga hårdgjorda ytor som leder ut vatten från fastigheten till vägen. Detta orsakar skador på vägarna och leder till ökade underhållskostnader för medlemmarna.

Vägdiken har tre uppgifter:

  • samla upp och leda bort det vatten som rinner ned från vägbanan
  • leda bort vatten från terrängen omkring vägen, så att det inte rinner ut på vägen
  • bidra till att torka ut eller dränera vägen.

För en uppfart till fastigheten som ansluter till den gemensamt förvaltade vägen finns det huvudsakligen fyra punkter som en fastighetsägare ska leva upp till:

  1. En hårdgjort yta, exempelvis asfalt, betong eller annat, får aldrig gå ut över föreningens mark eller väg.
  2. En hårdgjord yta, som inte är genomsläpplig för vatten, får inte ansluta direkt till föreningens väg.
  3. En yta som ansluter till föreningens väg eller mark måste vara så genomsläpplig att den inte belastar grannars eller föreningens mark med regnvatten, ens vid kraftigt regn.
  4. Fastighetsägaren ansvarar för att det dagvatten som inte kan infiltreras på den egna tomten, exempelvis vid skyfall eller vid särskilt tillstånd, leds till existerande diken eller kommunal dränering i området.

Inventeringen
Styrelsen har nu genomfört inventeringen och sammanställt en åtgärdslista.

Respektive fastighetsägare med hårdgjord yta och/eller skadad/obefintlig sidotrumma där vi ser att åtgärd krävs kommer att kontaktas där vi tar en dialog om möjliga åtgärder och vilket resultat vi behöver åstadkomma.

För de som ej omhändertar åtgärd kommer ärendet att behövas redovisas på nästkommande stämma för beslut om åtgärd.
Det är tråkigt om det ska behöva ta den vägen och vi hoppas på att vi får en bra och konstruktiv dialog så att vi kan ordna detta på bästa sätt då förvaltningen av vägarna är allas ansvar.

Ni är välkomna att kontakta oss via mailen om ni har frågor.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.