Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Föreningen behöver engagerade personer för att representera medlemmarna i styrelsen.

Publicerad tisdag 7 mar 2017, 21:54

Tutvikens samfällighetsförening är en gemensam angelägenhet för alla ca 170 medlemmar vars fastighet/er ingår i samfälligheten. Alla har ansvar och skyldigheter för de gemensamma behoven gällande drift och underhåll av vägar, vägområden samt de grönområden som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Vi står nu inför två spännande år då förrättningen som vann laga kraft 2012/13 ska omsättas i vägbelysning och vändplaner i området – behovet av engagerade styrelsemedlemmar är då extra stor. Ett arbete som kommer att höja standarden i området, men som också kommer att innebära entreprenad och betydande kostnader för fastigheterna. Därav att representationen är viktig.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen. Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har.

Hur viktigt är det med ålder, kön och förkunskaper?

Inte alls, representativiteten är viktigast, men även här är det viktigt med balans. Alla har olika infallsvinklar. Äldre personer kan ha erfarenhet som är ovärderlig, medan yngre kan komma med nya infallsvinklar. Detsamma gäller kön och personer med olika bakgrund. Det skiljer sig självklart från person till person, men ofta skapas en positiv dynamik om olika erfarenheter blandas i en styrelse.

Ersättning och roller

En ersättning utgår till styrelsen för det jobb som läggs ned under verksamhetsåret. Hur arvodet fördelas är upp till styrelsen att besluta. Just nu (2017) ligger det totala arvodesbeloppet på 68 000.

Varje styrelse konstituerar sig själv, dvs väljer vilka roller man ska ha sinsemellan. En ordförande finns alltid, och i vårt fall även kassör, sekreterare och vägmästare.

Styrelsen

Väljs av medlemmarna på stämman, och de är precis som ni boende i området med ”vanliga jobb” och familj. Styrelsens uppgifter är att:

  • Förvalta den gemensamma anläggningen i enlighet med förrättning och lagstiftning
  • Verkställa de beslut som fattas på stämman
  • Utföra sitt arbete enligt den budget och de riktlinjer som fastställs på stämman
  • Föra redovisning över samfällighetens räkenskaper samt debitera fastighetsägarna avgifter till drift och underhåll och övriga på stämma beslutade kostnader
  • Känna till och följa innehållet i anläggningsbeslutet, känner till lagar, stadgar och avtal som finns
  • Föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare
  • Vara det verkställande organet i vägorganisationen och arbetar på uppdrag av medlemmarna

Styrelsen träffas runt 10 gånger per år på möten som normalt tar 90-120 min.

Normal arbetsbelastning är 1-2 h/v för styrelseledamot och lite mer för sekreterare, kassör, vägmästare och ordföranden. I vår styrelse deltar både ordinarie ledamot och suppleant vid samtliga möten om de kan.

Arbetsbelastningen kan komma att bli lite högre nu under 2017-18 då en hel del entreprenad ska genomföras i området enligt förrättningen.

Valet till ny styrelse kommer att ske på ordinarie stämma i april.

Om du är fortsatt intresserad så ombeds du omgående kontakta valberedningen som jobbar på uppdrag av medlemmarna för att få till bästa möjliga styrelse.

Valberedning

Elin Svensson
Tutviksvägen 66
nile_svensson(at)hotmail.com

Patrik Åkerlind
Cellovägen 3
patrik.akerlind(at)gmail.com

Tack för din tid, hoppas vi syns i styrelsen.

Tommy Wahlman
Ordförande

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.