Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Meddelande från Valberedningen

Publicerad måndag 26 mar 2018, 22:17

Valberedningen i Tutvikens samfällighetsförening söker intresserade till befattningar som ledamot och suppleant i styrelsen.

Tutvikens samfällighetsförening är en gemensam angelägenhet för alla ca 170 medlemmar vars fastighet/er ingår i samfälligheten. Alla har ansvar och skyldigheter för de gemensamma behoven gällande drift och underhåll av vägar, vägområden samt de grönområden som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Vi står nu inför två spännande år då förrättningen som vann laga kraft 2012/13 ska omsättas i vägbelysning och vändplaner i området – behovet av engagerade styrelsemedlemmar är då extra stor. Ett arbete som kommer att höja standarden i området, men som också kommer att innebära entreprenader och betydande kostnader för fastigheterna. Därav att representationen är viktig.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen. Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har.

Hur viktigt är det med ålder, kön och förkunskaper?

Inte alls, representativiteten är viktigast, men även här är det viktigt med balans. Alla har olika infallsvinklar. Äldre personer kan ha erfarenhet som är ovärderlig, medan yngre kan komma med nya infallsvinklar. Detsamma gäller kön och personer med olika bakgrund. Det skiljer sig självklart från person till person, men ofta skapas en positiv dynamik om olika erfarenheter blandas i en styrelse.

Ersättning och roller

En ersättning utgår till styrelsen för det jobb som läggs ned under verksamhetsåret. Hur arvodet fördelas är upp till styrelsen att besluta. Just nu (budget 2017) ligger det totala arvodesbeloppet på 68 000.

Varje styrelse konstituerar sig själv, dvs väljer vilka roller man ska ha sinsemellan. En ordförande finns alltid, och i vårt fall även kassör, sekreterare och vägmästare.

Vägmästare - Den ledamot som för dagbok över vägarnas status och den som beställer åtgärder av entreprenör efter beslut av styrelsen. Bör vara en praktiskt lagd medlem som gärna rör sig i vårat vägnät regelbundet. Vägmästaren redovisar läget med behov och genomförda arbeten på styrelsemötena.

Kassör – Den ledamot som hanterar ekonomin och som med ordföranden är föreningens firmatecknare. Sköter det redovisningsprogram föreningen nyttjar och följer upp inbetalningar och fakturabetalningar. Skriver den ekonomiska redovisningen tillsammans med ordföranden.

Sekreterare – Den ledamot som normalt för protokoll och som organiserar och arkiverar kommunikation med kommunen, entreprenörer mfl.

Styrelsen

Väljs av medlemmarna på stämman, och de är precis som ni boende i området med ”vanliga jobb” och familj.

Föreningens styrelse består enligt stadgarna av fem(5) ledamöter och tre(3) suppleanter. Vidare så finns det en valberedning om två(2) personer samt två(2) revisorer med en(1) revisorssuppleant. Ledamot väljs på 2år och suppleant på 1år.

Samtliga ledamöter och suppleanter deltar normalt i styrelsemötena och fördelar uppkomna uppgifter efter förmåga och möjlighet.

Styrelsens uppgifter är att:

  • Förvalta den gemensamma anläggningen i enlighet med förrättning och lagstiftning
  • Verkställa de beslut som fattas på stämman
  • Utföra sitt arbete enligt den budget och de riktlinjer som fastställs på stämman
  • Föra redovisning över samfällighetens räkenskaper samt debitera fastighetsägarna avgifter till drift och underhåll och övriga på stämma beslutade kostnader
  • Känna till och följa innehållet i anläggningsbeslutet, känner till lagar, stadgar och avtal som finns
  • Föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare
  • Vara det verkställande organet i vägorganisationen och arbetar på uppdrag av medlemmarna

Styrelsen träffas runt 10 gånger per år på möten som normalt tar 90-120 min.

Normal arbetsbelastning är 1-2 h/v för styrelseledamot och lite mer för sekreterare, kassör, vägmästare och ordföranden. I vår styrelse deltar både ordinarie ledamot och suppleant vid samtliga möten om de kan.

Arbetsbelastningen kan komma att bli lite högre nu under 2018-19 då en hel del entreprenad ska genomföras i området enligt förrättningen.

Utbildning

Föreningens sekreterare har skapat en handbok som beskriver rutiner, åtgärder och arbetet i föreningen och styrelsen.

Förutom internutbildning så erbjuder Riksföreningen enskilda vägar REV två kvällskurser om 4 timmar fördelat på en grundkurs samt en fortsättningskurs. REV utbildningarna är informativa och anpassade för medlemmar utan förkunskaper om vägfrågor.

Då föreningen är i behov av medlemmarnas engagemang så har styrelsen en idé om att man kan börja verksamheten i styrelsen som suppleant för att lära sig rutiner och området för att sedan kanske ta en roll som ledamot. Givetvis är det en fördel att man har erfarenhet av dator och siffror om man ska verka som kassör men det viktiga är i grund och botten engagemanget och en vilja att stödja arbetet i föreningen.

Valet till ny styrelse kommer att ske på ordinarie stämma i april.

Valberedning Elin Svensson (Sammankallande)
Tutviksvägen 66
nile_svensson(at)hotmail.com

Kim Settergren
Bälgvägen 22
kim(at)settergren.org

För att vi ska kunna sammanfatta sökande och på ett enkelt sätt redovisa er på stämman önskar vi att ni förbereder en kort presentation och om ni har en önskan om någon speciell befattning beskriven ovanför.

Valberedningen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.