Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Höstbrev

Publicerad torsdag 20 okt 2016, 21:46

Ordförande har ordet.

Hej. I år fick vi ha sommar kvar lite längre och just nu så är hösten i Gudö som allra mest klar och färggrann.

Det har nu gått ett halvår sedan stämman. Styrelsen har haft en hel del att göra även om rutinarbetet har varit det dominerande. Jag kan glädjande berätta att styrelsen upplever att vägarna har varit i gott skick hela sommarhalvåret, detta trots en stundtals mycket hård belastning med flera husbyggen och entreprenadarbeten igång samtidigt i grannskapet.

Underhållet av växtlighet, längs och över vägarna, har också för det mesta skötts bra av medlemmarna och det är för det mesta snyggt och trafiksäkert i området. Vi har också fått några nya medlemmar, flera nya fastigheter och flera nya hus är under uppbyggnad – det är kul.

Tema för höstbrevet blir dels att informera om att föreningen behöver ökad medlemsdelaktighet i det stundande arbetet med att ta fram förslag på hur förrättningen ska genomföras – nio vändplaner ska iordningställas och vägbelysning ska upp enligt förrättningsbeslutet från Lantmäteriet. Det är viktigt att det arbete vi utför speglar medlemmarnas intressen, så att vi inte fortsätter i gamla hjulspår efter uppfattningar som kanske inte längre är representativa för de som bor här idag. Förrättningsbeslutet som helhet är för styrelsen att utföra innan utgången av 2018, det kan vi inte ducka för.

Därför är det också viktigt att vi snarast ökar takten med att bereda beslutsunderlag så att vi vid nästa stämmomöte i april 2017 kan fatta beslut om vilka alternativ som passar medlemmarnas intressen bäst. Vi har tyvärr inte fått in tillräckligt många intresserade för att delta i arbetsgrupperna som ska bereda frågan om vändplanernas- eller belysningens utformning i området. Som det ser ut just nu så kommer styrelsen att tvingas att anlita en extern konsult för att bereda beslutet till stämman 2017. Anmäl gärna ert intresse för att delta i belysningsgruppen, där är vi i störst behov av representation.

Det andra ärendet att ta upp nu i brevet är vikten av att fastighetsägare tar sitt ansvar för LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten. I takt med ökad utbyggnad ökar även flödena i diken och på vägarna vid regn och snösmältning, men i Haninge kommun (vilket numera är standard) ska dagvatten i första hand tas omhand där det uppkommer istället för att ledas bort, det är ett villkor för bygglovet. Det är alltså ett krav att garageuppfarter och andra hårdgjorda ytor är genomsläppliga och inte leder ut dagvatten till det gemensamma vägnätet, grannar eller diken. Kraven är idag hårdare än de varit tidigare eftersom det byggs mer i området och stora skyfall nu bedöms ske mer frekvent än tidigare. Föreningen har haft ett antal ärenden under året där fastighetsägare inte tar sitt ansvar där arbetet och kostnaderna ökar för föreningen.

För att komma runt problematiken med felaktigt anlagda, och dåligt underhållna, infarter så arbetar styrelsen just nu med ett förslag om att föreningen eventuellt kan överta ansvaret för infarter som går över diken, under förutsättning att de är korrekt utförda från början, således blir det då en del av den ordinarie översynen och underhållet. Beslut är inte fattat i ärendet.

Strängvägsbacken, ned mot Tutviksvägen, kommer fortsatt att enkelriktas vid vinterväglag av trafiksäkerhetsskäl, mer info på hemsidan längre fram.

Just nu jobbar styrelsen med:

  • Förberedelser inför en förnyad dialog med Haninge kommun angående dagvattenhanteringen i området där styrelsen anser att Haninge kommun inte har tagit sitt ansvar i området. Eftersom hela dagvattenplaneringen i området är eftersatt så har föreningen svårt att ta sitt ansvar när det gäller att hålla vägarna torra året om.
  • En utökad röjning av träd och sly i diken, på föreningens mark samt på de platser som kan hota trafiksäkerheten eller vägbanan kommer att genomföras under hösten. Träd och buskar kommer att märkas upp i närtid för en extern entreprenör att röja – föreningen får inte längre själva göra större jobb med exempelvis motorsåg.
  • Inventering av vägnätet inför vintersäsongen.
  • Dränerings- och infartsproblematiken, som tyvärr växer.
  • Bättre välkomnande av nya medlemmar.
  • Förberedelser för att hantera en ökning av tung trafik vid dåligt väglag – exempelvis via Fiolvägen till de nya tomterna – här kommer begränsningsskyltar för tung trafik att köpas in. Dessa skyltar kan komma att sättas upp i hela området när det är risk för skador på vägarna – därvid att det är viktigt att alla tyngre transporter i större omfattning samordnas med vägmästaren så att vi inte riskerar skador i vinter. Våra vägar är inte byggda för tung trafik, detta blir särskilt påtagligt vid dåligt väglag.
  • Ny skyltning i området. Bra vägar har tyvärr lite för ofta betytt en högre hastighet än de tillåtna 30 km/h i området, vi har även problem med bland annat parkerade bilar på vändplanerna. Inom kort så kommer vi att byta ut existerande skyltar och sätta upp nya.

Lördagen 22 oktober röjer vi i området, eldar ris och grillar korv. Tanken är att träffas, kunna ta hjälp av varandra för röjning, diskutera vad som händer i området och umgås. Vi träffas som vanligt på Basunvägens vändplan mellan klockan 10 och 15. Deltagandet är frivilligt.

För styrelsen, Tommy Wahlman.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.